Realizacja K.Z.

Ogłoszenie - wynajem

Kościerski Dom Kultury im. J. Wybickiego w Kościerzynie zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 131,46 m², znajdującego się na parterze w Kościerskim Domu Kultury, ul. Długa 31 w Kościerzynie, z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności gospodarczej.

 

W ofercie należy podać proponowaną stawkę czynszu netto za 1 m² powierzchni. Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, wywóz nieczystości, wodę i kanalizację, energię elektryczną). Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS.


Oferta winna zawierać:

- imię, nazwisko i adres oferenta oraz nazwę i adres firmy,

- oferowaną stawkę netto za 1 m² powierzchni,

- oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu,

- kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej.

 

Oferty należy złożyć do dnia 25 września 2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Kościerskiego Domu Kultury - pok. nr 20, ul. Długa 31, 83-400 Kościerzyna, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego w KDK Kościerzyna”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25 września 2020 r. o godz. 14.00, w pok. nr 5.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 58 686 23 63.

 

OGŁOSZENIE