Realizacja K.Z.

Ogłoszenie

Kościerski Dom Kultury im. Józefa Wybickiego w Kościerzynie zaprasza do składania ofert dotyczących wynajmu lokalu użytkowego o powierzchni 131,46 m2, znajdującego się na parterze w Kościerskim Domu Kultury, ul. Długa 31 w Kościerzynie, z przeznaczeniem na: prowadzenie działalności gospodarczej.

W ofercie należy podać proponowaną stawkę czynszu netto za 1m2 powierzchni.

Oprócz czynszu Najemca będzie ponosił koszty opłat eksploatacyjnych (za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę, wywóz nieczystości, wodę i kanalizację, energię elektryczną).

Umowa zostanie zawarta na okres 3 lat. Stawka czynszu podlega corocznej waloryzacji o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług ogłoszony przez GUS.

Oferta winna zawierać:

- Imię, nazwisko i adres oferenta oraz nazwę i adres firmy,

- Oferowaną stawkę netto za 1 m2 powierzchni,

- Oświadczenie o przyjęciu warunków podanych w ogłoszeniu,

- Kopię aktualnego wpisu do odpowiedniego rejestru działalności gospodarczej.

Oferty należy złożyć do dnia 17 września 2021 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Kościerskiego Domu Kultury – pok. nr 20, ul. Długa 31, 83-400 Kościerzyna, w zaklejonej kopercie, zaadresowanej jw., z dopiskiem: „Oferta na wynajem lokalu użytkowego w KDK Kościerzyna”.

Otwarcie nastąpi w dniu 20 września 2021 r. o godz. 14:00, w pok. nr 5.

Szczegółowe informacje pod nr telefonu, 58 686-23-63.

 

                                                               DYREKTOR

                                                                Jan Dittrich

 

                Ogłoszenie - wersja pdf                    Ogłoszenie - wersja jpg